Accessibility Tools

Avís legal

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a la entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet

www.onescorporacio.com

Titular de la pàgina web.

Denominació social: MODA PICATEX S.L.
CIF/NIF: B57904948
Domicili: ALMIRANT CERVERA, 16 – 07458 – CA’N PICAFORT – MALLORCA
Adreça de correu electrònic: info@onescorporacio.com
Telèfon: 34971852847

Condicions d’ús:

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per MODA PICATEX S.L., caldrà acceptar les següents condicions de servei i ús:

  1. a) L’usuari assumeix aquestes condicions generals d’ús i servei de la pàgina www.onescorporacio.com. Si l’usuari no accepta aquestes condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts de la pàgina web www.onescorporacio.com
  2. b) Aquestes condicions d’ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.onescorporacio.com. La utilització d’aquest web us atribueix la condició d’usuari des de l’accés i l’inici de la navegació. Des del moment d’accés a qualsevol dels continguts, l’usuari accepta de manera expressa aquestes condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a què accedeix.
  3. c) A través de la pàgina web, www.onescorporacio.com facilita als usuaris l’accés i la utilització de informació diversa i diversos serveis.
  4. d) L’usuari ha de ser més gran per utilitzar els serveis de la web www.onescorporacio.com. Els menors de 18 anys només podran fer servir els serveis de la web www.onescorporacio.com sota la supervisió d’un progenitor o tutor legal.
  5. e) L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.onescorporacio.com. Aquest ús s’ha de fer de conformitat amb la Llei, els bons costums, l’ordre públic i el que disposen aquestes condicions generals.
  6. f) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix ​​la subscripció prèvia o registre de l’usuari. Això no obstant, MODA PICATEX S.L. condiciona la utilització d’alguns dels serveis, oferts a la web a la prèvia
    emplenar el corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. El registre esmentat s’efectuarà en la forma expressament indicada en el servei mateix o en les condicions particulars que, si s’escau, el regulin.
  7. g) L’usuari assumeix l’obligació de no fer cap actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un gaudi normal de la pàgina web www.onescorporacio.com per altres usuaris. En particular, ia títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet a: No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la web. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de lentitat.

Modificacions.

L’entitat es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, l’evolució i la promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació que afectin la prestació del servei i/o aspectes connexos a això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret de modificar, unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració de la web.

Enllaços amb tercers.

Aquest Avís Legal només es refereix a la pàgina web, i no s’aplica als enllaços oa les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s’arribi des del web de l’entitat.

Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no és limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix, els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets dexplotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

Notificacions.

Als efectes de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@onescorporacio.com. Les comunicacions de lentitat a lusuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim en registrar-se a la pàgina web www.onescorporacio.com. L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts a la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable.

Les relacions establertes entre el titular de la pàgina web i lusuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els jutjats i tribunals que corresponguin segons el que preveu la normativa de consumidors vigent.

© Copyright 2023 - Ones Corporacio